WCAGHelper

Regulamin

WCAG Helper - dostepnosc witryny 3

 

 1. Postanowienia ogólne
 • Strona https://wcaghelper.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://wcaghelper.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę https://wcaghelper.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony https://wcaghelper.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 1. Definicje
  • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie https://wcaghelper.pl umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – Rafał Stefaniszyn wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Roduq Rafał Stefaniszyn, adres siedziby: Stryjska 24, 81-506 Gdynia, adres do doręczeń: Stryjska 24, 81-506 Gdynia, NIP: 5851487683, REGON: 382688470, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: roduq@roduq.com, tel. 602377049.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 2. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
  • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Strony korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za zgodność witryn dostosowywanych przez oferowane przez usługodawcę narzędzia z wytycznymi zawartymi w WCAG oraz ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 r. Finalna weryfikacja pod kątem dostępności leży po stronie usługobiorcy.
  • Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej miedzy nim a usługobiorcą bez podania przyczyny. Odstąpienie będzie wiązało się z proporcjonalnym zwrotem kosztów w zależności od zakupionej długości trwania usługi i terminu który zdążył upłynąć od rozpoczęcia świadczenia zakupionej usługi.
  • Maksymalny czas niedostępności usług z powodu awarii w skali 30 dni wynosi 24 godziny. Awarią określa się okres w którym usługi nie są świadczone a usługobiorca zgłosił usługodawcy fakt występowania problemów w działaniu oferowanych usług.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do przeprowadzania prac technicznych skutkujących niedostępnością usług. Usługobiorca będzie informowany o występowaniu prac technicznych co najmniej 24 godziny przed wystąpieniem przerwy w dostawie usług. Niedostępność usług z powodu przeprowadzanych prac technicznych nie jest podstawą do reklamacji.
  • Usługodawca nie jest odpowiedzialny za implementację zakupionych usług na witrynie dla której zakupiony został dostęp do oprogramowania.
 4. Tryb postępowania reklamacyjnego
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: roduq@roduq.com
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 5. Własność intelektualna
  • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem https://wcaghelper.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością https://wcaghelper.pl Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony https://wcaghelper.pl, bez zgody Usługodawcy.
  • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony https://wcaghelper.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 6. Postanowienia końcowe
  • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

demo-attachment-224-Group-39
demo-attachment-223-Group-28
demo-attachment-222-Group-29